Polityka prywatnosci

Obowiązek informacyjny w stosunku do uczestników Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw



Administratorem danych osobowych jest Regionalna Izba Gospodarcza z siedzibą w Katowicach (40-084) przy ulicy Opolskiej 15 (dalej: „Administrator”), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000163418, NIP: 6341006202, REGON: 003445317 (dalej: „Administrator”).

1. Dane kontaktowe Administratora: tel. 32-35-111-80/90, e-mail: rig@rig.katowice.pl

2. Dane osobowe uczestników Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw (dalej „Kongres”), zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
a)    rejestracji udziału w Kongresie, założenia indywidualnego konta w systemie rejestracji, zorganizowania Kongresu i jego przeprowadzenia oraz sprawnej komunikacji i przekazu informacji dotyczących udziału w Kongresie,
b)    wykonania obowiązków ciążących na Administratorze w związku z organizacją Kongresu wynikających z obowiązujących przepisów prawa, 
c)    celów marketingu bezpośredniego (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe),
d)    oceny organizacji Kongresu oraz badania satysfakcji z uczestnictwa w Kongresie, 
e)    kontaktu, wymiany informacji i danych.

3. Dane osobowe uczestników Kongresu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

4. W przypadku wyrażenia zgody przysługiwać będzie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres organizacji i trwania Kongresu, nie krócej jednak niż przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń, i nie dłużej niż do momentu zgłoszenia odpowiedniego sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub cofnięcia zgody na dane przetwarzanie.

6. Dane osobowe mogą zostać ujawnione: 
a) podmiotom, z usług których Administrator korzysta w związku z organizacją Kongresu, w tym firmie obsługującej rejestrację uczestników Kongresu oraz firmie obsługującej Kongres w obszarze PR,
b) partnerom biznesowym w celu dokonywania akcji marketingu bezpośredniego oraz świadczenia usług droga elektroniczną.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu i profilowaniu.

9. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

10. Każdej osobie przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub innych, bez konieczności uzasadniania takiego sprzeciwu. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

11. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego) gdy Uczestnik uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

12. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Kongresie.

13. Niepodanie danych osobowych przez Uczestnika Kongresu może skutkować  utratą możliwości wzięcia udziału w Kongresie. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić świadczenie usług w związku z Kongresem.

14. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 15. Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.